HUDOBNÝ ODBOR

Základným predpokladom hry na hudobnom nástroji je predovšetkým záujem žiaka sa naučiť hrať na danom hudobnom nástroji. Ďalším predpokladom je usilovnosť a vytrvalosť pri nacvičovaní zadaných úloh, ktoré žiak dostáva od učiteľa pri jednotlivých hodinách hry.

Naša súkromná základná umelecká škola tieto základné predpoklady u žiaka dokáže odhaliť a rozvíjať až do najvyššej možnej dokonalosti. Zaručujeme, že žiaci, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu hry na hudobnom nástroji i na vyšších umeleckých školách ako je stredná umelecká škola alebo konzervatórium, ich sen stať sa umelcom, dokážeme uskutočniť, resp. ich pripraviť na túto školu kde po absolvovaní tejto školy s maturitou môžu zvoliť aj svoje budúce povolanie.

Učebné plány a osnovy podľa platných učebných plánov a osnov schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na našej škole sú špeciálne vypracované na rýchle a dokonalé osvojenie učebnej látky.

VÝTVARNÝ ODBOR

Výtvarný odbor ponúka štúdium každému kto má záujem o výtvarné vzdelávanie. Počas štúdia sa žiaci zoznámia s výtvarnými disciplínami ako je kresba, maľba, grafika, modelovanie s hlinou, dekoratívne činnosti, a tiež pracovať so širokou škálou výtvarných techník, či už tradičných alebo menej známych. Výučba sa voľne prelína so zoznamovaním sa s dejinami umenia a vôbec výtvarnej kultúry.

TANEČNÝ ODBOR

Výchovno-vzdelávací proces tanečného odboru prebieha formou kolektívneho vyučovania v prenajatých priestoroch budove Živeny kde je k dispozícii jedna veľká sála. Tanečný odbor sa sústreďuje popri plnení stanovených učebných plánov a osnov na pohybovú prípravu, ľudové tance a moderné tance.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Literárno-dramatický odbor slúži pre žiakov, ktorí majú záujem o herecké umenie. Škola je pripravená ich pripraviť na talentové skúšky stredných škôl a konzervatórií.