Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom

je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Martin č. 97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a dodatkov - účinné od 1. septembra 2018

 

polročný príspevok v EUR, pre žiakov, ktorí odovzdali čestné vyhlásenie*

 

Hudobný odbor

Výtvarný odbor

Literárno-dramatický

prípravné štúdium

35

35

35

základné štúdium

35

35

35

dospelý nad 25 rokov

150

150

150

 

polročný príspevok v EUR, pre žiakov, ktorí  neodovzdali čestné vyhlásenie*

 

Hudobný odbor

Výtvarný odbor

Literárno-dramatický

prípravné štúdium

200

120

120

základné štúdium

200

120

120

dospelý nad 25 rokov

150

150

150

                                        

* podľa § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 V Martine, 1.8.2018

Mgr.et.Mgr.art. Ivan Illovský
riaditeľ