Vážení rodičia, milí žiaci,

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11. októbra 2020, číslo: 2020/17294:1-A1810 dochádza k mimoriadnemu prerušeniu skupinového vyučovania v ZUŠ.

Z uvedeného dôvodu nebude od 12. októbra 2020 (pondelok) prebiehať v našej ZUŠ prezenčné vyučovanie vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Rovnako tak nebude prebiehať výučba hudobnej náuky v hudobnom odbore. 

Individuálne vyučovanie v hudobnom odbore (hra na nástroj) sa bude naďalej realizovať prezenčnou formou so zachovaním všetkých hygienických opatrení. 

Zdôrazňujeme, že prezenčného vyučovania sa nemôže zúčastniť žiak, ktorý vykazuje príznaky ochorenia alebo mu bolo zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenie.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa čo najskôr opäť stretneme.

Mgr.et.Mgr art. Ivan Illovský, riaditeľ